Ankebut Suresi

Abdulhadi Kanakeri – Ankebut Suresi

Ankebut suresi
1. elif lam mım
2. e hasiben nasü ey yütraku ey
Yekulu amenna ve hüm la yüftenun
3. ve le kad fetennellezıne min
Kablihim fe le
Ya’lemennellahüllezıne sadeku ve
Le ya’lemennel kazibın
4. em hasibellezıne ya’melunes seyyiati
Ey yesbikuna sae ma yahkümun
5. men kane yercu likaellahi fe inne
Ecelellahi leat ve hüves semıul alım
6. ve men cahede fe innema
Yücahidü li nefsih innellahe le
Ğaniyyün anil alemın
7. vellezıne amenu ve amilus
Salihati le nükeffiranne ahüm
Seyyiatihim ve le necziyennehüm
Ahsenellezı kanu ya’melun
8. ve vassaynel insane bi valideyhi
Husna ve in cahedake li tüşrike
Bı ma leyse leke bihı ılmün fe
La tütı’hüma ileyye merciuküm fe
Ünebbiüküm bima küntüm ta’melun
9. vellezıne amenu ve ameilus salihati
Le nüdhılennehüm fis salihıyn
10. ve minen nasi mey yekulü amenna
Billahi fe iza uziye fillahi ceale
Fitneten nasi keazzabillah ve lein
Cae nasrum mir rabbike le yekulünne
İnna künna meaküm e ve leysellahü
Bi a’leme bima fı suduril alemın
11. ve le ya’lemennellahüllezıne amenu
Ve le ya’lemennel münafikıyn
12. ve kalellezıne keferu
Lillezıne amenüt tebiu sebılena
Vel nahmil hatayaküm ve ma hüm bi
Hamilıne min hatayahüm min şey’
İnnehüm lekazibun
13. ve le yahmilünne eskalehüm
Eskalem mea eskalihim ve
Leyüs’elünne yevmel kıyameti amma
Kanu yefterun
14. ve le kad erselna nuhan ila
Kavmihı fe lebise fıhim elfe
Senetin illa hamsıne ama fe
Ehazehümüt tufanü ve hüm salimun
15. fe enceynahü ve ashabes sefıneti
Ve cealnaha ayetel lil alemın
16. ve ibrahıme iz kale li
Kavmihı’büdüllahe vettekuh
Zaliküm hayrul leküm in küntüm
Ta’lemun
17. innema ta’büdune min dunillahi
Evsanev ve tahlükune ifka
İnnellezıne ta’büdune min
Dunillahi la yemlikune leküm rizkan
Febteğu ındellahir rizka
Va’büduhü veşküru leh ileyhi
Türceun
18. ve in tükezzibu fe kad kezzebe
Ümemüm min kabliküm ve ma aler
Rasuli illel belağul mübın
19. e ve lem yerav keyfe
Yübdiüllahül halka sümme
Yüıydüh inne zalike alellahi
Yesır
20. kul sıru fil erdı fenzuru
Keyfe bedeel halka sümmellahü
Yünşiün neş’etel
Ahırahinnellahe ala külli şey’in
Kadır
21. yüazzibü mey yeşaü ve yerhamü
Mey yeşa’ ve ileyhi tuklebun
22. ve ma entüm bi mu’cizıne fil
Erdı ve la fis semai ve ma leküm
Min dunillahi miv veliyyiv ve la
Nasıyr
23. vellezıne keferu bi ayatillahi
Ve likaihi ülaike yeisu mir
Rahmetı ve ülaike lehüm azabün
Elım
24. fema kane cevabe kavmihı illa
En kaluktüluhü ev harrikuhü fe
Necahüllahü minen nar inne fı
Zalike le ayatil li kavmiy yü’minun
25. ve kale innemet tehaztüm min
Dunillahi evsanem meveddete
Beyniküm fil hayatid dünya sümme
Yevmel kıyameti yekfüru ba’duküm
Bi ba’dıv ve yel’anü ba’duküm
Ba’dav ve me’vakümün naru ve ma
Leküm min nasırın
26. fe amene lehu lut ve kale innı
Mühacirun ila rabbı innehu hüvel
Azızül hakım
27. ve vehebna lehu ishaka ve
Ya’kube ve cealna fı zürriyyetihin
Nübüvvete vel kitabe ve ateynahü
Ecrahu fid dünya ve innehu fil
Ahırati le mines salihıyn
28. ve lutan iz kale li kavmihı
İnneküm le te’tunel fahışete ma
Sebekaküm biha min ehadim minel
Alemın
29. e inneküm le ta’tuner ricale ve
Taktaunes sebıle ve te’tune fı
Nadıkümül münker fema kane
Cevabe kavmihı illa en kalu’tina bi
Azabillahi in künte mines sadikıyn
30. kale rabbinsurnı alel
Kavmil müfsidın
31. ve lemma caet rusülüna
İbrahıme bil büşra kalu inna
Mühliku elhi hazihil karyeh inne
Ehleha kanu zalimın
32. kale inne fıha luta kalu nahnü
A’lemü bi men fıha le
Nünecciyennehu ve ehlehu
İllemraetehu kanet minel ğabirın
33. ve lemma en caet rusülüna
Lutan sıe bihim ve daka bihim
Zer’av ve kalu la tehaf ve la tahzen
İnna müneccuke ve ehleke
İllemraeteke kanet minel ğabirın
34. inna münzilune ala ehli
Hazihil karyeti riczem mines semai
Bima kanu yefsükun
35. ve le kad terakna minha ayetem
Beyyinetel li kavmiy ya’kılun
36. ve ila medyene ehahüm şüayben
Fe kale ya kavmı’büdüllahe
Vercül yevmel ahıra ve la ta’sev
Fil erdı müfsidın
37. fe kezzebuhü fe ehazethümür
Racfetü fe asbehu fı darihim casimın
38. ve adev ve semude ve kad
Tebeyyene leküm mim mesakinihim ve
Zeyyene lehümüş şeytanü
A’malehüm fe saddehüm anis sebıli
Ve kanu müstebsırın
39. ve karune fir’avne ve hamane ve
Le kad caehüm musa bil beyyinati
Festekberu fil erdı ve ma kanu
Sabikıyn
40. fe küllen ehazna bi zembih fe
Minhüm men erselna aleyhi hasıba
Ve minhüm men ehazethüs sayhah ve
Minhüm men hasefna bihil ard ve
Minhüm men ağrakna ve ma
Kanellahü li yazlimehüm ve lhakin
Kanu enfüsehüm yazlimun
41. meselüllezınet tehazu min
Dunillahi evliyae ke meselil ankebut
İttehazet beyta ve inne evhenel
Büyuti le beytül ankebut lev kanu
Ya’lemun
42. innallahe ya’lemü ma yed’une
Min dunihı min şey’ ve hüvel
Azızül hakım
43. ve tilkel emsalü nadribüha lin nas
Ve ma ya’kılüha illel alimun
44. halekallahüs semavati vel erda
Bil hakk inne fı zalike le ayetel
Lil mü’minın
45. ütlü ma uhıye ileyke minel
Kitabi ve ekımıs salah innes
Salate tenha anil fahşai vel
Münker ve lezikrullahi ekber
Vallahü ya’lemü ma tasneun
46. ve la tücadilu ehlel kitabi
İlla billetı hiye ahsenü
İllellezıne zalemu minhüm ve kulu
Amenna billezı ünzile ileyna ve
Ünzile ileyküm ve ilahüna ve
İlahüküm vahıdüv ve nahnü lehu
Müslimun
47. ve kezalike enzelna ileykel
Kitab fellezıne ateynahümül
Kitabe yü’minune bih ve min haülai
Mey yü’minü bih ve ma yechadü bi
Ayatina illel kafirun
48. ve ma künte tetlu min kablihı
Min kitabiv ve la tehuttuhu bi
Yemınike izel lertabel mübtılun
49. bel hüve ayatüm beyyinatün
Fı sudurillezine utül ılm ve ma
Yechadü bi ayatina illaz zalimun
50. ve kalu lev la ünzile aleyhi
Ayatüm mir rabbih kul innemel
Ayatü ındellah ve innema ene
Nezırum mübın
51. e ve lem yekfihim enna enzelna
Aleykel kitabe yütla aleyhim inne
Fı zalike le rahmetev ve zikra li
Kavmiy yü’minun
52. kul kefa billahi beynı ve
Beyneküm şehıda ya’lemü ma fis
Semavati vel ard vellezıne amenu
Bil batıli ve keferu billahi
Ülaike hümül hasirun
53. ve yesta’ciluneke bil azab ve
Lev la ecelüm müsemmel la
Caehümül azab ve le ye’tiyennehüm
Bağtetev ve hüm la yeş’urun
54. yesta’ciluneke bil azab ve inne
Cehenneme le mühıytatüm bil kafirun
55. yevme yağşahümül azabü min
Fevkıhim ve min tahti erculihim ve
Yekulü zuku ma küntüm ta’melun
56. ya ıbadiyellezıne amenu inne
Erdıy vasiatün fe iyyaye fa’büdun
57. küllü nefsin saikatül
Mevti sümme ileyna türceun
58. vellezıne amenu ve amilus
Salihati le nübevviennehüm minel
Cenneti ğurafen tecrı min tahtihel
Enharu halidıne fıha nı’me ecrul
Amilın
59. ellezıne saberu ve ala
Rabbihim yetevekkelun
60. ve keeyyim min dabbetil la
Tahmilü rizkahellahü yerzükuha ve
İyyaküm ve hüves semıul alım
61. ve lein seeltehüm men halekas
Semavati vel erda ve sehharaş
Şemse vel kamera le yekulünnellah
Fe enna yü’fekun
62. allahü yebsütur riska li mey
Yeşaü min ıbadihı ve yakdiru
Lehv innellahe bi külli şey’in
Alım
63. ve lein seeltehüm men nezzele
Mines semai maen fe ahya bihil erda
Mim ba’di mevtiha le yekulünnellah
Kulil hamdü lillah bel ekseruhüm
La ya’kılun
64. ve ma hazihil hayatüd dünya
İlla lehvüv ve leıb ve inned darel
Ahırate le hiyel hayevan lev kanu
Ya’lemun
65. fe iza rakibu fil fülki
Deavüllahe muhlisıyne lehüd dın
Felemma neccahüm ilel berri izahüm
Yüşrikun
66. li yekfüru bima ateynahüm ve li
Yetemetteu fe sevfe ya’lemun
67. e ve lem yerav enna cealnü
Haramen aminev ve yütehattafün
Nasü min havlihim e fe bil batıli
Yü’minune ve bi nı’metillahi
Yekfürun
68. ve men azlenü minmeniftera
Alellahi keziben ev kezzebe bil
Hakkı lemma caeh e leyse fı
Cehenneme mesvel lil kafirın
69. vellezıne cahedu fına le
Nehdiyennehüm sübülena ve
İnnellahe le meal muhsinın
Meali
29-ankebut suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1- elif, lâm, mîm.
2- insanlar, imtihandan
Geçirilmeden, sadece ‘iman
Ettik” demeleriyle
Bırakılıvereceklerini mi
Sandılar?
3- andolsun ki, biz onlardan
Öncekileri de imtihandan
Geçirmişizdir. elbette allah,
Doğruları ortaya çıkaracak,
Yalancıları da mutlaka ortaya
Koyacaktır.
4- yoksa kötülükleri yapanlar
Bizden kaçabileceklerini mi
Sandılar? ne kadar kötü (ve
Yanlış) hüküm veriyorlar
5- her kim allah’a kavuşmayı
Umuyorsa bilsin ki, allah’ın tayin
Ettiği o vakit elbette gelecektir.
O her şeyi işiten ve bilendir.
6- cihad eden ancak kendisi için
Cihad etmiş olur. şüphesiz allah,
Âlemlerden müstağnidir.
7- iman edip iyi işler yapanların
Kötülüklerini elbette örteriz ve
Onlara, yaptıklarının daha
Güzeli ile karşılık veririz.
8- biz insana, ana babasına iyi
Davranmasını tavsiye etmişizdir.
Eğer onlar, seni, hakkında bilgin
Olmayan bir şeyi (körü körüne)
Bana ortak koşman için
Zorlarlarsa, onlara itaat etme.
Dönüşünüz ancak banadır. o
Zaman, size yapmış
Olduklarınızı haber vereceğim.
9- iman edip iyi işler yapanları,
Muhakkak salihler (zümresi) içine
Katarız.
10- insanlardan kimi vardır ki,
‘allah’a inandık” der; fakat
Allah uğrunda eziyete
Uğratıldığı zaman, insanların
İşkencesini allah’ın azabı gibi
Tutar. hâlbuki rabbinden bir
Yardım gelecek olsa, mutlaka,
‘doğrusu biz de sizinle
Beraberdik” derler. acaba allah,
Herkesin kalbindekileri en iyi bilen
Değil midir?
11- allah, elbette (o’na gönülden) iman
Edenleri de, ikiyüzlüleri de bilir.
12- kâfirler, iman edenlere, ‘bizim
Yolumuza uyun, sizin
Günahlarınızı biz yüklenelim”
Derler. hâlbuki onların hiçbir
Günahını yüklenecek
Değillerdir. gerçekte onlar,
Kesinlikle yalan söylemektedirler.
13- (fakat gerçek şu ki) elbette
Kendi yüklerini, kendi yükleriyle
Birlikte nice yükleri
(başkalarını saptırmanın
Vebalini) taşıyacaklar ve uydurup
Durdukları şeylerden kıyamet
Günü mutlaka sorguya
Çekileceklerdir.
14- andolsun ki nuh’u kendi kavmine
Gönderdik de, o dokuz yüz elli
Yıl onların arasında kaldı.
Sonunda, onlar zulümlerini
Sürdürürken tufan kendilerini
Yakalayıverdi.
15- fakat biz onu ve gemidekileri
Kurtardık ve bunu âlemlere bir
İbret yaptık.
16- ibrahim’i de gönderdik. o
Kavmine söyle demişti: ‘allah’a
Kulluk edin, o’na karşı gelmekten
Sakının. eğer bilmiş olsanız bu
Sizin için daha hayırlıdır.”
17- ‘siz allah’ı bırakıp sadece
Birtakım putlara tapıyor,
Asılsız sözler uyduruyorsunuz.
Bilmelisiniz ki, allah’ı bırakıp
Da taptıklarınız, size rızık
Veremezler. o halde rızkı allah
Katında arayın. o’na kulluk edin.
Ancak o’na döndürüleceksiniz.”
18- eğer (size tebliğ edileni)
Yalan sayarsanız, bilin ki sizden
Önceki birçok milletler de yalan
Saymışlardı. peygambere düsen
Yalnız açık bir tebliğdir.
19- allah’ın mahlûkunu ilk baştan
Nasıl yarattığını, sonra bunu
Tekrarladığını görmediler mi?
Şüphesiz bu, allah’a göre
Kolaydır.
20- de ki: ‘yeryüzünde gezip
Dolaşın da, allah ilk baştan
Nasıl yaratmış bakın. işte
Allah bundan sonra (aynı şekilde)
Ahiret hayatını da
Yaratacaktır.” gerçekten allah
Her şeye kadirdir.
21- o, dilediğine azab eder,
Dilediğine rahmet eder. ancak o’na
Döndürüleceksiniz.
22- siz ne yeryüzünde, ne de
Gökte (allah’ı) aciz
Bırakamazsınız. allah’tan başka
Bir dost ve yardımcı da
Bulamazsınız.
23- allah’ın âyetlerini ve o’na
Kavuşmayı inkâr edenler var ya,
İşte onlar benim rahmetimden
Ümitlerini kesmişlerdir ve onlar
İçin acıklı bir azab vardır.
24- kavminin (ibrahim’e) cevabı
İse, ‘onu öldürün yahut
Yakın ” demelerinden ibaret oldu.
Ama allah onu ateşten kurtardı.
Doğrusu bunda, iman eden bir kavim
İçin ibretler vardır.
25- (ibrahim onlara) dedi ki: ‘siz,
Sırf aranızdaki dünya hayatına
Has muhabbet uğruna allah’ı
Bırakıp birtakım putlar
Edindiniz. sonra kıyamet günü
(geldiğinde) ise, kiminiz kiminizi
Tanımayacak, kiminiz kiminizi
Lanetleyecektir. varacağınız yer
Cehennemdir. ve hiç yardımcınız
Da yoktur.”
26- bunun üzerine ona sadece lut
İman etti. (ibrahim) de dedi ki:
‘ben rabbime hicret edeceğim.
Şüphe yok ki o çok güçlüdür,
Hüküm ve hikmet sahibidir.”
27- o’na ishak ve yakub’u
Bağışladık. peygamberliği ve
Kitapları, onun soyundan gelenlere
Verdik. onu dünyada
Mükâfatlandırdık. şüphesiz o,
Ahirette de salihler
(zümresin)dendir.
28- lut’u da gönderdik. o kavmine
Demişti ki: ‘gerçekten siz, daha
Önce hiçbir milletin yapmadığı
Bir hayâsızlığı
Yapıyorsunuz ”
29- ‘(bu ilâhî ikazdan sonra) siz,
İlle de erkeklere yaklaşacak, yol
Kesecek ve toplantılarınızda
Edepsizlik yapacak mısınız?”
Kavminin cevabı ise, şöyle
Demelerinden ibaret oldu: ‘doğru
Söyleyenlerden isen allah’ın
Azabını getir bize ”
30- (lut:) ‘ey rabbim şu
Fesatçılar güruhuna karşı bana
Yardım eyle” dedi.
31- elçilerimiz ibrahim’e (iki
Oğul vereceğimize dair) müjdeyi
Getirdiklerinde şöyle dediler:
‘biz bu memleket halkını helak
Edeceğiz. çünkü oranın halkı
Zalim kimselerdir.”
32- (ibrahim) dedi ki: ‘ama orada
Lut var ” şöyle cevap verdiler:
‘biz orada kimlerin bulunduğunu
Çok iyi biliyoruz. onu ve ailesini
Elbette kurtaracağız. yalnız
Karısı müstesna; o geride
(azabda) kalacaklar arasındadır.

33- elçilerimiz lut’a gelince,
Onlar hakkında tasalandı. ve
Onlar(ı düşünmesi) sebebiyle
Takatten düştü. o’na: ‘korkma,
Tasalanma çünkü biz seni de,
Aileni de kurtaracağız. yalnız
(azabda) kalacaklar arasında
Bulunan karın müstesna” dediler.
34- ‘biz şüphesiz bu memleket
Halkının üzerine, yoldan
Çıkmalarına karşılık (feci)
Bir azab indireceğiz.”(dediler).
35- andolsun ki biz, aklını
Kullanacak bir kavim için oradan
Apaçık bir ibret nişanesi
Bırakmışızdır.
36- medyen’e de kardeşleri
Şuayb’ı gönderdik ve şuayb, ‘ey
Kavmim allah’a kulluk edin, ahiret
Gününe ümit bağlayın,
Yeryüzünde bozgunculuk yaparak
Karışıklık çıkarmayın ”
Dedi.
37- fakat onu yalancılıkla itham
Ettiler. derken, kendilerini bir
Sarsıntı yakalayıverdi ve
Yurtlarında diz üstü
Çökekaldılar.
38- ad ve semud’u da (helak
Ediverdik). sizin için, (onların
Başına nelerin geldiği)
Oturdukları yerlerden apaçık
Anlaşılmaktadır. şeytan onlara
Yaptıkları işleri güzel
Gösterip onları doğru yoldan
Çıkardı. oysa bakıp görebilecek
Durumdaydılar.
39- karun’u, firavun’u ve hâmân’ı
Da (helak ettik). andolsun ki, musa
Onlara apaçık deliller getirmişti
De onlar yeryüzünde büyüklük
Taslamışlardı. hâlbuki
(azabımızı aşıp ) geçebilecek
Değillerdi.
40- nitekim onlardan her birini
Günahları sebebiyle suçüstü
Yakaladık: kiminin üzerine taşlar
Savuran rüzgârlar gönderdik,
Kimini korkunç bir ses yakaladı,
Kimini yerin dibine geçirdik,
Kimini de suda boğduk. allah onlara
Zulmetmiyor, asıl onlar kendilerine
Yazık ediyorlardı.
41- allah’tan başka dost
Edinenlerin durumu, kendine yuva
Yapan örümceğin durumu gibidir.
Hâlbuki evlerin en çürüğü
Şüphesiz örümcek yuvasıdır.
Keşke bilselerdi.
42- allah, onların kendisini
Bırakıp da hangi şeye
Yalvardıklarını şüphesiz ki
Bilir. o mutlak güç ve hikmet
Sahibidir.
43- işte biz bu temsilleri
İnsanlar için getiriyoruz; fakat
Onları ancak bilenler düşünüp
Anlayabilir.
44- allah gökleri ve yeri hak
Olarak yarattı. şüphesiz bunda,
İman edenler için bir nişane
Bulunmaktadır.
45- sana vahyedilen kitabı oku ve
Namazı kıl. muhakkak ki namaz
Hayâsızlıktan ve kötülükten
Alıkoyar. allah’ı anmak elbette en
Büyük ibadettir. allah
Yaptıklarınızı bilir.
46- içlerinden zulmedenleri bir
Yana, ehl-i kitapla ancak, en güzel
Yoldan mücadele edin ve deyin ki:
‘bize indirilene de, size indirilene
De iman ettik. bizim ilâhımız da,
Sizin ilâhınız da birdir ve biz
O’na teslim olmuşuzdur.”
47- (resulüm ) işte sana (önceki
Kitapları tasdik eden) bu kitabı
İndirdik. onun için, kendilerine
Kitap verdiklerimiz ona iman
Ediyorlar. şunlardan da ona iman
Eden nice kimseler vardır.
Ayetlerimizi ancak kâfirler bile
Bile inkâr eder.
48- sen bundan önce, ne bir yazı
Okur, ne de elinle onu yazardın.
Öyle olsaydı, batıla uyanlar
Kuşku duyarlardı.
49- hayır, o (kur’ân), kendilerine
İlim verilenlerin sinelerinde (yer
Eden) apaçık âyetlerdir.
Ayetlerimizi ancak ve ancak zalimler
Bile bile inkâr eder.
50- ‘ona rabbinden (başkaca) mucize
İndirilmeli değil miydi?” derler.
Cevaben de ki: ‘mucizeler ancak
Allah’ın katındadır. ben ise
Sadece apaçık bir
Uyarıcıyım.”
51- sana indirdiğimiz ve onlara
Okunmakta olan kitap, kendilerine
Yetmedi mi? bunda iman edecek bir
Kavim için elbette bir rahmet ve
Öğüt vardır.
52- de ki: benimle sizin aranızda
Şahit olarak allah yeter. o,
Göklerde ve yerde ne varsa bilir.
Batıla inanıp inkâr edenler var
Ya, işte ziyana uğrayacaklar
Onlardır.
53- senden azabı çarçabuk
(getirmeni) istiyorlar. eğer
Önceden tayin edilmiş bir vade
Olmasaydı, azab elbette onlara
Gelip çatmıştı. fakat yine de,
Hiç farkına varmadıkları bir
Sırada o kendilerine mutlaka
Gelecektir.
54- (evet) senden azabı çarçabuk
(getirmeni) istiyorlar. hâlbuki
Cehennem, hiç şüpheleri olmasın,
Kâfirleri kuşatacaktır.
55- o günde azap, onları hem
Üstlerinden, hem ayaklarının
Altından saracak ve allah (onlara),
‘yaptıklarınızın cezasını
Tadın ” diyecektir.
56- ey iman eden kullarım
Şüphesiz benim yarattığım
Yeryüzü geniştir. o halde yalnız
Bana kulluk edin.
57- her can ölümü tadacaktır.
Sonunda bize döndürüleceksiniz.
58- iman edip güzel işler
Yapanları, (evet) muhakkak ki
Onları, altlarından ırmaklar akan
Ve içinde ebedî kalacakları
Cennet köşklerine
Yerleştireceğiz. (böyle iyi)
İşler yapanların mükâfatı ne
Güzeldir
59- ki onlar, sabretmiş olup yalnız
Rablerine güvenip dayanmaktadırlar.
60- nice hayvanlar var ki,
Rızkını (biriktirip yanında)
Taşımıyor. çünkü onların da,
Sizin de rızkınızı allah
Veriyor. o, her şeyi işitir ve
Bilir.
61- andolsun ki onlara, ‘gökleri ve
Yeri yaratan, güneşi ve ayı
Buyruğu altında tutan kimdir?”
Diye sorsan ‘allah” derler. o
Halde nasıl (haktan) çevrilip
Döndürülüyorlar?
62- allah, kullarından dilediğine
Rızkı bol bol verir, dilediğine
De kısar. şüphesiz allah, her
Şeyi hakkıyla bilendir.
63- andolsun ki onlara, ‘gökten su
İndirip, onunla ölümünün
Ardından yeryüzünü canlandıran
Kimdir?” diye sorsan, mutlaka,
‘allah ” derler. de ki: (öyleyse)
Hamd de allah’a mahsustur. fakat
Çokları akıllarını
Kullanmazlar.
64- bu dünya hayatı sadece bir
Oyun ve oyalanmadan ibarettir.
Ahiret yurduna gelince, işte asıl
Hayat odur. keşke bilmiş
Olsalardı.
65- baksana, gemiye bindikleri
Zaman, dini yalnız o’na has
Kılarak (ihlâsla) allah’a
Yalvarırlar. fakat onları salimen
Karaya çıkarınca, bir bakarsın
Ki, (allah’a) ortak
Koşmaktadırlar.
66- kendilerine verdiklerimize
Nankörlük etsinler ve safâ
Sürsünler bakalım ama yakında
Bilecekler.
67- çevrelerinde insanlar kapılıp
Götürülürken (öldürülürken,
Ya da esir edilirken), bizim
(mekke’yi) güven içinde kudsî bir
Yer yaptığımızı görmediler mi?
Hâlâ batıla inanıp allah’ın
Nimetine nankörlük mü ediyorlar?
68- allah’a karşı yalan uyduran
Yahut kendisine hak gelmişken onu
Yalan sayandan daha zalim kimdir?
Cehennemde kâfirlere yer mi yok?
69- ama bizim yolumuzda cihad
Edenleri, elbette kendi
Yollarımıza eriştireceğiz. hiç
Şüphe yok ki allah iyi
Davrananlarla beraberdir